Mattík-hlášky :)

22. září 2007 v 11:42 | LOST-kiki |  Jack
1)A job is something we do to get a paycheck and pay our bills. Jobs are legitimate, at times, but work is why we are here in the universe. Work and calling often go together.

Práce je něco co děláme, aby jsme dostali výplatní šek a platili naše účty. Práce je někdy legitimní,ale práce je důvod proč my jsme ve vesmíru.Práce a volání se často hodí.


2)Beauty saves. Beauty heals. Beauty motivates. Beauty unites. Beauty returns us to our origins, and here lies the ultimate act of saving, of healing, of overcoming dualism.

Krása chrání. Krása hojí. Krása motivuje. Krása spojuje. Krása nás vrací k našemu původu, a zde leží konečný akt šetření, hojení a překonání dualismu.


3)Creation is all space, all time - all things past, present, and future.

Vytvoření je všechen prostor, všechen čas - všechny věci minulosti,přítomnosti a budoucnost.


4)Do not confuse beauty with beautiful. Beautiful is a human judgment. Beauty is All. The difference is everything.

Nepleťte si krásu s krásnou.Krásný je lidský posudek.Krása je všechno.Rozdíl je všechno.5)Evil is the shadow of angel. Just as there are angels of light, support, guidance, healing and defense, so we have experiences of shadow angels. And we have names for them: racism, sexism, homophobia are all demons - but they're not out there.

Zlo je stín anděla.Právě jako jsou andělé světlí, podporují, vedou, hojí a ochranují nás, tak máme zkušenosti i s temnými anděly.Máme pro ně jména: rasismus, sexism, homophobia to jsou všechno démoni - ale oni nejsou venku...


6)I am a Westerner. We're not going to change the West by going East. The East has a lot to teach us, but essentially it's like a mirror, saying, hey, can't you see what's here in your own religion, what are you, stupid?

Já jsem ze západu. Nechystám se vyměnit západ za Orient.Orient má hodně učit nás, ale v podstatě to je jako zrcadlo, říkající, hej !, zde nemůžeš vidět to co je ve vašem vlastním náboženství, copak jste, hloupý?7)I don't think that fundamentalism has anything to do with Jesus Christ. They call themselves Christians, but if that's Christian, count me out. Fundamentalism is built on fear and greed. They're telling you to give them your money otherwise you're going to hell.


8)I think that the Vatican is in a deep crisis of faith which they should be praying for. They don't trust theologians, they don't trust women, they don't trust gays and they don't trust nature. The rest of us who do and who are looking for answers should just get on with the work.

Myslím si, že Vatikán je v hluboké krizi z víry,kterou by měli mít a měli by se za ní modlit.Nevěří teologům, nevěří ženám, nevěří homosexuálům a nevěří ani přírodě.My kteří hledáme a vytváříme odpovědi,bysme měli pokračovat v práci.


9)If you look closely at a tree you'll notice it's knots and dead branches, just like our bodies. What we learn is that beauty and imperfection go together wonderfully.

Když se podíváte zblízka na strom,všimnete si ,že to spojení a smrt větví,je právě jako naše tělo.Co mi říkáme je to,že krása a nedokonalost se báječně hodí k sobě.


10)My generation was bold enough to question many things and to seek spirituality over religion. We haven't succeeded in overthrowing the old order yet, and maybe there are some meanings to be found in my story about coming of age spiritually in the latter half of the twentieth century.

Má generace byla dost smělá,aby se ptala na mnoho věcí a hledala duchovno přes náboženství.My jsme ještě neuspěli ve svržení starého nařízení,a možná,že tam jsou ještě nějaké významy,které mají být nalezeny v mém příběhu o duchovním dospění až v pozdější polovině dvacátého století.


11)To connect with the great river we all need a path, but when you get down there there's only one river.

Pro spojení s ohromnou řekou všichni potřebujeme cestu.Ale když tam sestoupíte je tam jediná řeka.


12)To recover a spiritual tradition in which creation, and the study of creation, matters would be to inaugurate new possibilities between spirituality and science that would shape the paradigms for culture, its institution, and its people.


13)We are in the cosmos and the cosmos is in us.

My jsme ve vesmíru a vesmír je v nás
Kliknite pre zobrazenie v plnom rozlíšení
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama